Voorwaarden

Algemene voorwaarden & Klantinformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden van JF Handel GmbH (hierna 'verkoper') zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna 'klant') met de verkoper afsluit met betrekking tot door de verkoper op het handelsplatform Amazon.nl (hierna 'Amazon') getoonde goederen. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend noch commercieel zijn, noch aan zijn zelfstandige beroepsmatige activiteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, of een wettelijk samenwerkingsverband dat, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt vanuit de uitoefening van commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De bij Amazon weergegeven productomschrijvingen van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindende overeenkomst aan te gaan.

2.2 De klant kan de overeenkomst aangaan via het bij Amazon geïntegreerde winkelwagensysteem of - voor zover beschikbaar bij de betreffende productomschrijving - via de 1-Click®-kopen-functie.

2.2.1 Bij een bestelling via het winkelwagensysteem gaat de klant een wettelijk bindende overeenkomst aan, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en in de laatste stap van het bestelproces op de knop 'Nu kopen' heeft geklikt. De klant moet daarvoor de volgende technische stappen doorlopen:

De klant plaatst de goederen eerst in de virtuele winkelwagen door op de button 'In winkelwagen' te klikken en daarna op de button 'Verder naar bestellen'. In de volgende stap moet de klant inloggen op zijn Amazon-klantaccount door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren of een dergelijk account voor de eerste keer aan te maken. Vervolgens moet de klant de gewenste verzendmethode selecteren en op de button 'Nu kopen' klikken om de bestelling af te ronden.

2.2.2 Bij een bestelling via de 1-Click®-kopen-functie gaat de klant door op de button 'Nu kopen met 1-Click®' te klikken een wettelijk bindende overeenkomst aan met betrekking tot de gekozen hoeveelheid goederen op een bepaalde artikeldetailpagina. De klant moet daarvoor de volgende technische stappen doorlopen:

Stap 1 is dat de klant zich bij Amazon registreert. Bij stap 2 activeert hij de 1-Click®-kopen-functie. Om dit te doen, klikt de klant na het inloggen op de link 'Account' en vervolgens in de pagina die nu wordt geopend in de rubriek 'Instellingen' op de link '1-Click-instellingen controleren of wijzigen'. Daar voert hij in stap 3 een adres in. In stap 4 geeft de klant de voor de betaalmethode 'Automatische incasso' of 'Creditcards' benodigde gegevens door. Bij stap 5 klikt de klant in de pagina 'Adressen en 1-Click®-instellingen beheren' op de button '1-Click® inschakelen'. In stap 6 gaat hij terug naar de artikelpagina. In stap 7 kiest de klant bij het selecteren van een artikel in het 1-Click®-pull-down-menu het gewenste bezorgadres. In stap 8 klikt hij op de button 'Nu kopen met 1-Click®'.

2.3 Onmiddellijk na het versturen van zijn bestelling ontvangt de klant een e-mailbevestiging van Amazon met de informatie dat de verkoper deze heeft ontvangen. De verkoper kan de bestelling binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen of te laten sturen door Amazon, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren of te laten leveren door Amazon, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant te vragen na afgifte van deze bestelling te betalen of door Amazon de klant te laten vragen om te betalen, of
  • door, voor zover betaling via automatische incasso wordt aangeboden en de klant voor deze betaalmethode kiest, het totale aankoopbedrag van de bankrekening van de klant te incasseren of door Amazon te laten incasseren, waarbij het moment van afschrijving bepalend is.

Indien er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van bovengenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. De termijn voor de aanvaarding van de overeenkomst begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag, die volgt op de verzending van de bestelling. Indien de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

2.5 De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en na bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant toegestuurd. De verkoper zal de tekst van de overeenkomst verder niet toegankelijk maken. Daarnaast worden de bestelgegevens bij Amazon gearchiveerd en kunnen ze door de klant kosteloos worden opgeroepen via het met een wachtwoord beveiligde klantaccount bij Amazon.

2.6 Voordat de bindende bestelling via het winkelwagensysteem van Amazon wordt geplaatst, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig door te lezen. Een effectief technisch hulpmiddel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. Voordat de klant zijn bindende bestelling via het elektronische bestelproces plaatst, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties altijd wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd. Bij bestelling via de 1-Click®-kopen-functie wordt het bestelproces afgerond na een klik op de button 'Nu kopen met 1-Click®'. Correctie van invoerfouten is niet meer mogelijk nadat de button 'Nu kopen met 1-Click®' is aangeklikt.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar

2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

4.2 In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie komen in bepaalde gevallen extra kosten bij die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant zijn te betalen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

4.3 De betaling wordt verwerkt via het betaalsysteem Amazon Payments van platformexploitant Amazon. Betalingen kunnen worden gedaan via automatische incasso en creditcard (Visa, Mastercard, American Express).

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen gebeurt door verzending aan het door de klant opgegeven bezorgadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het door de klant bij Amazon opgeslagen bezorgadres bepalend.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

5.3 In principe wordt het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen na aflevering overgedragen aan de klant of een persoon die bevoegd is om de goederen bij levering in ontvangst te nemen. Handelt de klant als ondernemer, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging bij postorderaankopen bij uitlevering van de goederen bij de vestiging van de verkoper over op een gekwalificeerde transportmedewerker.

5.4 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

6.1 In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

6.2 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

6.3 Voor klanten in de hoedanigheid van ondernemer

vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;
is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek te wijten is aan gebreken aan door de klant geleverde grondstoffen.
biedt de verkoper het recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of, indien dit niet het geval is, dient hij het geleverde, gebrekkige artikel te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten indien de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.

6.4 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht de aanname van geleverde waren met duidelijke transportschade bij de transportdienst / dienstbode te weigeren en de verkoper hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele uitwerking op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

6.5 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Toepasselijk recht

7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.

7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Alternatieve geschillenbeslechting

8.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

8.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.